ALGEMENE VOORWAARDEN
EN GEGEVENSBESCHERMINGVERKLARING

Algemene voorwaarden

Laatste versie daterend van 21 augustus 2022.
De website: www.1010ZEN.be (hierna het “Platform”) is een initiatief van:
Evgenia Balabkina onder de naam 1010ZEN, uitgesproken als “ten ten zen”
Astridlaan, 255
3900 Pelt, België
Ondernemingsnummer BE0468.822.279
E-mail: jenny@1010zen.be
Telefoon: +32479847870
(hierna “1010ZEN” of de “Verkoper”)

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV” genoemd) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna de “Gebruiker” genoemd).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze AGV’s heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de AGV’s. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV’s onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze AGV’s te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.

2. Platform

a. Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

1010ZEN bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt.

Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid. 1010ZEN kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan 1010ZEN niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. 1010ZEN is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen 1010ZEN en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

1010ZEN heeft geen controle over externe websites. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

4. Intellectuele eigendom

De structurering van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als royalty-vrij op het Platform zijn aangeduid. De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan.

Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet  toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen, te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

5. Bescherming van persoonsgegevens

1010ZEN verzekert de gebruikers ervan dat zij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat het er altijd naar streeft om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door 1010ZEN. 1010ZEN verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met de Gegevensbeschermingsverklaring hieronder beschikbaar.

6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AGV’s worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking wordt het geschil aanhangig gemaakt
bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar 1010ZEN haar maatschappelijke zetel heeft.

Met andere woorden alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd voor alle geschillen en betwistingen.

7. Overige bepalingen

1010ZEN behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de AGV door de Gebruiker, behoudt 1010ZEN zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. 1010ZEN behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen.

Zij kunnen de aansprakelijkheid van 1010ZEN niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

II. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied
Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna “AVV” genoemd) definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna “Klant” genoemd).

De AVV’s drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd. Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen.

Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet. 1010ZEN behoudt zich het recht voor om de AVV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

2. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen die eventueel op het Platform te vinden zijn, te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.
Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro’s en houden geen rekening met eventuele leveringskosten. Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.

3. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online te bestellen. De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven bij bestelling via e-mail of briefwisseling.

Elke uitwisseling met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.

4. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. Bevestiging
Na ontvangst van de opdracht zal de Klant per e-mail een orderbevestiging ontvangen van de Verkoper met daarin de betalings-, leverings- en extra voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelde diensten en/of goederen. In geval de Verkoper binnen de hierop volgende halve werkdag geen schriftelijke reactie ontvangt, beschouwt de Verkoper deze orderbevestiging als definitief
aanvaard. De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de orderbevestiging een verzoek daartoe te richten aan de Verkoper. In geval van niet beschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

b. Betaling
De Klant verricht de betaling 100% contant zonder korting ofwel op het moment van de definitieve validatie van de bestelling, ofwel bij overdracht van goederen en/of diensten ofwel volgens de bij orderbevestiging afwijkende vastgelegde betalingsvoorwaarden. Bij niet-betaling zal de hoofdsom van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12% met een minimum van 65,00€ ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor buiten rechterlijke kosten. Om geldig te zijn moet elke klacht aangetekend binnen de 8 dagen na factuurdatum in ons bezit zijn. Verwijlintresten t.b.v. 1,25% per maand zijn eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de
vervaldag. De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

5. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van e-mails, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.
De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

6. Levering

De levering gebeurt volgens de leveringsvoorwaarden opgegeven bij de orderbevestiging. De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven bij bestelling. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling afhankelijk zijn van meerdere opeenvolgende leveringen aan de Klant.
De levering vindt plaats, volgens de bij orderbevestiging gekozen methode, binnen de opgegeven termijnen. De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder.

a. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.
In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen. De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard. Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

b. Fout in de levering
In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de twee werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen. Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en
ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

c. Retourzendingen en omruilingen
Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten: Retourzending van het product per aangetekende zending binnen 30 dagen na de datum van levering van de bestelling, naar het adres 1010ZEN, Astridlaan 255, 3900 Pelt, België. Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd. Sommige gepersonaliseerde producten kunnen niet geruild of terug genomen worden. Dit wordt uitdrukkelijk in de extra voorwaarden op de orderbevestiging vermeld. De kosten voor de terugzending zijn steeds voor rekening van de Klant.

7. Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.

a. Garantie van overeenstemming

Als de Klant een consument is, heeft hij twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren. Niettegenstaande, als het gekochte product een tweedehands goed was, is de garantieperiode één jaar. Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking van de verkoop worden gemeld aan de Verkoper.

8. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant dan 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren. Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten, met
uitzondering van de kosten van terugzending, die voor zijn rekening blijven.
De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van verkoop. De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen. Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een fysieke
drager is aangeleverd, stemt de Klant ermee in om voor dergelijke digitale inhoud zijn herroepingsrecht te verliezen om zo snel mogelijk te worden geleverd. Template formulier herroeping
Ter attentie van:
1010 ZEN, Evgenia Balabkina, Astridaan 255, 3900 Pelt, Ondernemingsnummer BE0468.822.279
E-mail: Jenny@1010ZEN.be
Telefoon: +32479847870
Ik/Wij (*) stel(len) u (*) hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst
betreffende het goed (*)/de verstrekking van de dienst hieronder vermeld:
________________________________
________________________________
________________________________
Besteld op (*)/ontvangen op (*): __________
Naam (namen) van de consument(en): __________
Adres(sen) van de consument(en): __________
Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingevuld):
____________________
Datum: __________
* Doorhalen wat niet van toepassing is

9. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren. De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Gegevensbeschermingsverklaring hieronder beschikbaar.

10. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht. In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Indien de overmacht langer dan 30 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte/niet verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd/gecrediteerd en terugbetaald.

11. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze AVV onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AVV doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

12. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AVV worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

Gegevensbeschermingsverklaring

Laatste versie daterend van 21 Augustus 2022

Een overzicht van de gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. De term “persoonlijke gegevens” omvat alle gegevens
die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze Verklaring gegevensbescherming raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

1. Gegevensregistratie op deze website
Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de “verantwoordelijke voor de verwerking”)?
De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn bovenaan dit document.
Hoe leggen we uw gegevens vast? We verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in ons contactformulier invult of per e-mail verschaft. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan tijdens uw bezoek aan de website. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt. Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken?
Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze voorziening van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren. Welke rechten hebt u wat betreft uw informatie? U heeft het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens zonder dat u hiervoor een vergoeding moet
betalen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de gegevens, heeft u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, wat gevolgen zal hebben voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens
onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Schroomt u niet om te allen tijde contact met ons op te nemen onder het adres dat bovenaan dit document vermeld staat, als u vragen hebt over deze of andere kwesties met betrekking tot de bescherming van gegevens. Analyse-instrumenten en -hulpmiddelen van derden Er bestaat een mogelijkheid dat uw surfpatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij noemen analyseprogramma’s. Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s kunt u onze Verklaring gegevensbescherming hieronder raadplegen.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)
Externe hosting Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie,
contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina’s en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor het doel om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6 para. 1 lid. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele aanbieder (Art. 6 para. 1 lid. b AVG). Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn prestatieverplichtingen
na te komen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

3. Algemene informatie en verplichte informatie
Gegevensbescherming
De beheerder van deze website neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelt hij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring. Wanneer u deze website gebruikt, wordt er een verscheidenheid aan persoonlijke informatie verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij
verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij informeren u hierbij dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mail communicatie) vatbaar kan zijn voor beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.
Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de “verantwoordelijke” genoemd) De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Evgenia Balabkina onder de naam 1010ZEN, uitgesproken als “ten ten zen”
Astridlaan 255
3900 Pelt, België
Ondernemingsnummer BE0468.822.279
E-mail: jenny@1010ZEN.be
Telefoon: +32479847870
De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.). Herziening van uw toestemming voor de verwerking van gegevens Een groot aantal gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken. Dit laat de rechtmatigheid van de gegevensverzameling vóór uw herroeping onverlet. Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 AVG) IN HET GEVAL DAT U GEGEVENS OP BASIS VAN DE ARTIKELEN 6 SECTIE 1 LID. E OF F AVG, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE WETTELIJKE BASIS TE BEPALEN, WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, KUNT U DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING RAADPLEGEN. INDIEN U EEN BEZWAARSCHRIFT INDIENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET CLAIMEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 SECTIE 1 AVG). INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT OM DIRECTE RECLAME TE MAKEN, HEEFT U ALTIJD HET RECHT HIERTEGEN BEZWAAR TE MAKEN. DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBONDEN IS MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21 SECTIE AVG) Gerecht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie In geval van overtredingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn. Recht naar de overdraagbaarheid van gegevens U hebt het recht om te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract na te komen, aan u of een derde partij worden overhandigd in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is. SSL en/of TLS-codering Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoalsaankooporders of vragen die u aan ons als website-exploitant voorlegt, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” overschakelt en ook door hetverschijnen van het sloticoon in de browserregel. Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen. Informatie over, rectificatie en uitroeiing van gegevens In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u het recht om te allen tijde informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan en het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of vernietigen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Rechten om verwerkingsbeperkingen te eisen U hebt het recht om beperkingen op te leggen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen: In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, zullen wij meestal enige tijd nodig hebben om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Als de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de vernietiging van deze gegevens te eisen. Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de uitroeiing ervan. 21 Sectie 1 AVG moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt onder voorbehoud van uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangehaald. Bezwaar tegen ongevraagde e-mails Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die worden gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt om ons promotie- en
informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en haar pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd toesturen van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Opname van gegevens op deze website
Cookies
Onze websites en pagina’s gebruiken wat de industrie noemt “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aan uw apparaat veroorzaken. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt.
Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert of ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.
In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten). Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch gezien essentieel, omdat bepaalde websitefuncties zonder de cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Het doel van andere cookies kan zijn de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen. Cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties (vereiste cookies) of voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (functionele cookies, bijv.
voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie van de website (bijv. cookies die een meetbaar inzicht geven in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sectie 1 lid. F AVG, tenzij een andere wettelijke basis wordt genoemd. De exploitant van de website heeft een
legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technische foutvrije en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien uw toestemming voor het opslaan van de cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend opgeslagen op basis van de verkregen toestemming (Art. 6 Sectie 1 lid. A AVG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op elk moment dat er cookies worden geplaatst op de hoogte wordt gesteld en om het accepteren van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen
of de wisfunctie voor het automatisch uitschakelen van cookies activeren wanneer de browser sluit. Indien cookies worden gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website worden beperkt. In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of indien cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u afzonderlijk op de hoogte stellen in samenhang met deze
gegevensbeschermingsverklaring en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen. Contactformulier Als u via ons contactformulier vragen aan ons stelt, worden de informatie in het contactformulier en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw aanvraag te behandelen en in het
geval dat we nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lid. b AVG, indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gewettigd belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 lid 1 lid. f AVG) of op uw akkoord (Art. 6 lid 1 lid. a AVG) indien dit is aangevraagd. De informatie die u in het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens uit te wissen, uw toestemming voor de archivering van de gegevens intrekt of wanneer het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijv. nadat we ons antwoord op uw aanvraag hebben afgerond). Dit doet geen afbreuk aan eventuele dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen.

Aanvraag per e-mail, briefwisseling of telefoon Als u contact met ons opneemt per e-mail, briefwisseling of telefoon, wordt uw aanvraag, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 Sectie 1 lid. b AVG indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons echtmatig belang bij een effectieve behandeling van de aan ons voorgelegde aanvragen (Art. 6 Sectie 1 lid. f AVG) of op basis van uw toestemming (Art. 6 Sectie 1 lid. a AVG) indien deze is verkregen.
De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor de opslag te herroepen of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Analyse-instrumenten en reclame
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om de gedragspatronen van websitebezoekers te
analyseren. Daartoe ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruikersgegevens, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Google kan deze gegevens consolideren in een profiel dat is
toegewezen aan de betreffende gebruiker of het apparaat van de gebruiker.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker voor het analyseren van de gedragspatronen van de gebruiker mogelijk maken (bijv. cookies of  vingerafdrukken van het apparaat). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar
opgeslagen. Deze analysetool wordt gebruikt op basis van Art. 6 Sectie 1 lid. f AVG. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant te optimaliseren. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 alinea. 1 lid. a AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

IP anonimisering
Op deze website hebben we de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IPadres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten te genereren en om andere diensten aan de exploitant van deze website te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet.

Het in combinatie met Google Analytics verzonden IP-adres van uw browser wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt. Browser-plugin U kunt de opname en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de
Verklaring gegevensbescherming van Google raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Contractuele gegevensverwerking We hebben een contractueel vastgelegde gegevensverwerkingsovereenkomst met Google uitgevoerd en implementeren de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsagentschappen ten volle bij het gebruik van Google Analytics. Archiveringsperiode Gebruikers- of incidentgegevens die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s of reclame-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID’s) worden na 14 maanden geanonimiseerd of gewist. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en
Google Ads De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online promotieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden, als de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting).

Het is ook mogelijk om gerichte advertenties te plaatsen op basis van de gebruikersgegevens waarover Google beschikt (bijv. locatiegegevens en interesses; doelgroepgerichtheid). Als websiteexploitant kunnen we deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te analyseren welke
zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot de respectievelijke kliks. Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6 Sectie 1 lid. e.v. AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang om de diensten en producten van de exploitant zo effectief mogelijk te vermarkten.

6. Nieuwsbrief
Nieuwsbriefgegevens
Als u zich wilt abonneren op de op deze website aangeboden nieuwsbrief, hebben we van u een emailadres nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld.

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de verzending van de gevraagde informatie en delen deze gegevens niet met derden. De verwerking van de in het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde informatie vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 Sectie 1 lid. a AVG). U kunt de door u gegeven toestemming voor de archivering van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link “Uitschrijven” in de nieuwsbrief.

Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die tot nu toe hebben plaatsgevonden. De gegevens die bij ons zijn opgeslagen met het oog op de aanmelding voor de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefdienstverlener en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de
nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast. Als u zich afmeldt voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen.

De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke eisen bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 lid. f AVG). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatige belang.

7. Plug-ins en Tools
Google Maps
Via een API, deze website maakt gebruik van de mapping service Google Maps.
De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht.

Wij gebruiken Google Maps om onze online-inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de op onze website gepubliceerde locaties gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6 Sectie 1 lid. f AVG. Indien er een verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend op basis van artikel 6, lid 1, onder f, AVG verwerkt. 6 Sectie 1 lid. a AVG. Deze toestemmingsverklaring kan te allen tijde worden herroepen. Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens kunt u de verklaring van Google over de bescherming van persoonsgegevens raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. Aangepaste diensten
Sollicitaties
Wij bieden websitebezoekers de mogelijkheid om sollicitaties bij ons in te dienen (bijv. via e-mail, via de post, door het online formulier in te dienen). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonlijke gegevens die van u worden verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens
gebeurt met inachtneming van de geldende privacyrechten en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens altijd als strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Bereik en doel van het verzamelen van gegevens Als u een sollicitatie bij ons indient, zullen wij alle aangesloten persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) verwerken, als deze nodig zijn voor het nemen van een beslissing over de vestiging of een arbeidsverhouding. De wettelijke gronden voor het bovenstaande zijn § 26 Nieuwe AVG volgens de Duitse wet (Onderhandeling over een arbeidsverhouding), Art. 6 Sectie 1 lid. b AVG (Algemene Contractonderhandelingen) en – mits u ons uw toestemming heeft gegeven – Art. 6 Sectie 1 lid. a AVG. U kunt elke gegeven toestemming te allen tijde intrekken.

Binnen ons bedrijf worden uw persoonlijke gegevens alleen gedeeld met personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.
Indien uw sollicitatie tot uw aanwerving zou leiden, worden de door u verstrekte gegevens gearchiveerd op grond van § 26 Nieuwe AVG en Art. 6 Sectie 1 lid. b AVG ten behoeve van de implementatie van de arbeidsrelatie in ons gegevensverwerkingssysteem. Data Archiving Period Als wij u geen aanbod kunnen doen voor een baan of als u een aanbod voor een baan afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u hebt ingediend op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lid. f AVG) te bewaren tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Daarna worden de gegevens gewist en worden de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil.

Indien duidelijk is dat de gegevens na afloop van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijv. vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), vindt de verwijdering alleen plaats wanneer het doel van de verdere opslag niet meer van toepassing is. Langer bewaren kan ook plaatsvinden als u daarmee heeft ingestemd (artikel 6, lid 1, onder a), van het AVG) of als wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens de verwijdering uitsluiten. Missie naar de kandidatenpool Als we je geen jobaanbieding doen, kun je je misschien aansluiten bij onze kandidatenpool. In geval van toelating worden alle documenten en informatie uit de sollicitatiepool overgedragen aan de kandidatenpool om contact met u op te nemen in geval van geschikte vacatures. Missie aan de kandidatenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 lid 1 lid. a AVG). De aanmeldingsovereenkomst is vrijwillig en heeft geen betrekking op de lopende sollicitatieprocedure. De betrokken persoon kan zijn overeenkomst te allen tijde herroepen.In dit geval worden de gegevens van de aanvragende pool onherroepelijk gewist, mits er geen wettelijke redenen zijn voor opslag.

De gegevens van de aanvragende pool worden onherroepelijk gewist uiterlijk twee jaar nadat de toestemming is verleend. Social media-optredens Dataverwerking via sociale netwerken We onderhouden openbaar beschikbare profielen in sociale netwerken. De individuele sociale netwerken die we gebruiken zijn hieronder te vinden. Sociale netwerken zoals Facebook, Google+ etc. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (zoals buttons of banneradvertenties) bezoekt. Wanneer u onze social media-pagina’s bezoekt, worden talrijke voor de gegevensbescherming relevante verwerkingen geactiveerd. In detail: Als u bent ingelogd op uw social media-account en onze social media-pagina bezoekt, kan de exploitant van het social media-portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden geregistreerd als u niet bent
ingelogd of geen account heeft bij de betreffende social media-portal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door uw IP-adres vast te leggen.

Door de op deze manier verzamelde gegevens te gebruiken, kunnen de beheerders van de social media-portalen gebruikersprofielen aanmaken waarin hun voorkeuren en interesses zijn opgeslagen. Op deze manier kunt u de op interesses gebaseerde reclame binnen en buiten uw social mediaaanwezigheid zien. Als u een account heeft bij het sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op elk apparaat waarop u bent ingelogd of waarop u bent ingelogd. Houdt u er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de sociale mediaportalen kunnen herleiden. Afhankelijk van de aanbieder kunnen er daarom extra bewerkingen worden uitgevoerd door de beheerders van de sociale-mediaportalen. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectievelijke sociale-mediaportalen.

Onze sociale-mediale verschijningsvormen moeten zorgen voor een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 (1) lid. f AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op uiteenlopende
rechtsgrondslagen die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijv. toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder b)). 6 (1) (a) AVG). Verantwoordelijkheid en handhaving van rechten Als u een van onze sociale-mediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het sociale-mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek wordt geactiveerd. U kunt in principe uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en klacht) tegenover ons en tegenover de exploitant van het betreffende sociale-mediaportal (bijv. Facebook) beschermen.
Bedenk dat wij, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de exploitanten van het socialemediaportal, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de sociale-mediaportalen. Onze opties worden bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.
Opslagtijd
De gegevens die rechtstreeks bij ons worden verzameld via de aanwezigheid van de sociale media worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel van de opslag ervan vervalt, u ons vraagt om deze te verwijderen, u uw toestemming voor de opslag of het doel van de gegevensopslag herroept.

Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.
We hebben geen controle over de opslagduur van uw gegevens die door de sociale netwerkexploitanten voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor details kunt u rechtstreeks contact opnemen met de sociale netwerkexploitanten (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder). Individuele sociale netwerken
Facebook
We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en aan andere derde landen.

U kunt uw reclame-instellingen onafhankelijk van elkaar aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/ds/preferences/entry_product=ad_settings_screen&expand_ad_settings=1#_=_Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Instagram
We hebben een profiel op Instagram. De provider is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Zie het Privacybeleid van Instagram voor meer informatie over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan: https://help.instagram.com/519522125107875.
LinkedIn
We hebben een LinkedIn-profiel. De provider is de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. LinkedIn gebruikt reclamecookies. Als u de reclamecookies van LinkedIn wilt uitschakelen, gebruik dan de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Voor details over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Informatie zoals voorgeschreven door artikel 13 AVG Als dit uw eerste interactie met ons is, Art. 12, 13 AVG-mandaten dat wij u de volgende verplichte informatie over gegevensbescherming ter beschikking stellen: Als u contact met ons opneemt via email, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als wij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking van deze gegevens (Art. 6 Sectie 1 lid. f AVG), als u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens (Art. 6 Sectie 1 lid. a AVG), als de verwerking van de gegevens nodig is voor de ontwikkeling, vaststelling, inhoud of wijziging van een rechtsverhouding tussen u en onze onderneming (Art. 6 Sectie 1 lid. b AVG) of als een andere wettelijke bepaling de verwerking van deze gegevens toestaat.

Uw persoonlijke gegevens blijven in ons bezit totdat u ons vraagt om de gegevens te verwijderen of u uw toestemming om de gegevens op te slaan herroept of wanneer het doel waarvoor de opgeslagen gegevens nodig zijn niet meer bestaat (bijv. wanneer uw verzoek definitief is verwerkt). Dit doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen. U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw door ons gearchiveerde gegevens. U heeft ook het recht om bezwaar te maken, om gegevens over te dragen en om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. Bovendien kunt u eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gecorrigeerd, uitgeroeid en, onder bepaalde omstandigheden, beperkt.